Prawo spółek

P

rowadzimy obsługę prawną spółek prawa handlowego, od doradztwa prawnego przy zakładaniu spółek, po ich bieżącą obsługę korporacyjną. W tym też zakresie oferujemy wsparcie w aspekcie kwestii podatkowych w skali krajowej oraz międzynarodowej.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

▪ zakładanie spółek

▪ opracowywanie umów zawieranych pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami

▪ reprezentowanie w sporach między wspólnikami i akcjonariuszami

▪ obsługę prawną organów spółek kapitałowych

▪ reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń

▪ reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych

▪ pośredniczenie w transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części